دوشنبه, 08 آبان 1396 ساعت 19:56

برنامه طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت

 برنامه های تحول سلامت در حوزه بهداشت شامل 15 برنامه ملی و 10 پروژه پشتیبان به صورت زیر توسط دفتر آموزش و ارتقای سلامت معاونت بهداشت، منتشر شده است.

tahavol-1 tahavol-2 tahavol-3

دانلود کل کتاب اول بصورت فایل زیپ
دانلود فصل ها بصورت Pdf

فصل اول
فصل دوم
فصل سوم
فصل چهارم
فصل پنجم

دانلود کل کتاب دوم بصورت فایل زیپ
دانلود فصل ها بصورت Pdf

فصل ششم
فصل هفتم
فصل هشتم
فصل نهم

دانلود کل کتاب سوم بصورت فایل زیپ
دانلود فصل ها بصورت Pdf

فصل دهم
فصل یازدهم
فصل دوازدهم
فصل سیزدهم
فصل چهاردهم
فصل پانزدهم

tahavol2

نظر دادن