شنبه, 26 مرداد 1392 ساعت 23:34

تحلیل استراتژیک بیمارستان در برنامه‌ریزی بازاریابی: مطالعه‌ موردی یک بیمارستان خصوصی در شهر اصفهان

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

مريم يعقوبي, زهرا آقا رحيمي, مرضيه جوادي 

مقدمه:

امروزه گسترش بازاریابی و ایجاد رقابت بیمارستانی باعث کاهش هزینه‌های بیمارستانی و ایجاد مزایای رقابتی شده است. با این وجود بررسی وضعیت استراتژیک بیمارستان‌ها برای انجام اقدامات در زمینه‌ی بازاریابی در محیط رقابتی لازم است. از این رو هدف این مطالعه تعیین جایگاه بیمارستان از نظر نوع استراتژی از طریق تحلیل استراتژیک می‌باشد.

روش بررسی:
این مطالعه از نوع مطالعات ترکیبی (کمی- کیفی) بوده که در سال 1389 در یک بیمارستان خصوصی در شهر اصفهان انجام شد. جامعه‌ی مورد پژوهش شامل مدیریت، مدیر پرستاری و مدیران بخش‌های درمانی است که به روش نمونه‌گیری مبتنی بر هدف و به تعداد 15 نفر انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسش‌نامه‌ی کمی محقق‌ساخته بوده است. روایی و پایایی پرسش‌نامه با ضریب آلفای کرونباخ 89/0 مورد تأیید قرار گرفت. برای تحلیل اطلاعات از تحلیلStrengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats (SWOT) استفاده شد.

یافته‌ها:
در بیمارستان مورد مطالعه نمره‌ی نهایی عوامل اصلی تأثیرگذار محیط داخلی بر بازاریابی از میانگین آن یعنی (5/2) بیش‌تر است (76/2)، لذا بیمارستان داری نقاط قوت بیش‌تری می‌باشد. از سوی دیگر نمره‌ی نهایی عوامل اصلی تأثیرگذار محیط خارجی بر بازاریابی از میانگین آن یعنی (5/2) کمتر است (45/2)، از این رو بیمارستان با تهدیداتی برای برنامه‌ریزی بازاریابی مواجه است. با توجه به نمره‌ی نهایی عوامل داخلی و خارجی، جایگاه بیمارستان در نمودار SWOT در قسمت استراتژی رقابتی بوده است.

نتیجه‌گیری:
محیط بیمارستان برای برنامه‌ریزی بازاریابی از ثبات لازم برخوردار نیست. بنابراین مسؤولین بیمارستان جهت برنامه‌ریزی بازاریابی، باید از نقاط قوت موجود جهت احتراز از تهدیدهای وارد بر بیمارستان استفاده نماید. بدین معنی که سازمان باید استراتژی‌های رقابتی به اجرا درآورد.

واژه‌های کلیدی: بیمارستان‌ها؛ بازاریابی؛ تحلیل استراتژیک

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.