دانشگاه علوم پزشکی زنجان

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی زنجان