دانشگاه علوم پزشکی زابل

استادیار دانشگاه علوم پزشکی زابل

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی زابل

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی زابل

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی زابل

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی زابل

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی زابل

مدیر گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
دانشگاه علوم پزشکی زابل