دانشگاه علوم پزشکی بم

استادیار دانشگاه علوم پزشکی بم

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بم

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بم