دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تبریز

استادیار دانشگاه علوم پزشکی تبریز

استادیار دانشگاه علوم پزشکی تبریز