کارشناسی پیوسته

 شرایط و نحوه پذیرش دانشجو:

داوطلبان شركت در آزمون كارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی باید:

شرایط عمومی گزینش كنكور سراسری را داشته باشند.
چنانچه شرایط ورود به دانشگاهها تغییر یابد، پیشنهاد می شود گزینش دانشجویان طبق ضوابط، قوانین و مقررات دانشگاه مربوطه، به صورت متمركز و از طریق آزمون سراسری، انجام پذیرد.

 

رشته های مشابه در داخل كشور:

در فاصله طراحی نخستین دوره كارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی هیچگونه رشته مشابه در داخل كشور كه شرح وظایف دانش آموختگان و نقش آنان با این رشته همانند باشد تأسیس نشده است.
سایر رشته های مدیریت (بازرگانی، صنعتی و...) با اهداف خاص دیگر و برای سایر سازمانه ا و وزارتخانه ها، تأسیس یافته است.
مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی بمنظور رفع نیازهای كارشناسی و مدیریتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی منحصر به فرد است.

شرایط موردنیاز برای راه اندازی رشته:

طبق ضوابط شورای نظارت، ارزشیابی و گسترش دانشگاه های علوم پزشكی كشور می باشد.

موارد دیگر (مانند بورسیه شدن دانشجویان و...):

موردی ندارد.

 

 نام دوره: كارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

نام دروس و تعداد واحدهای درسی:

تعداد كل واحد های درسی در این دوره 130 واحد به شرح زیر میباشد.

الف) دروس عمومی                                    22 واحد

ب) دروس پایه                                          50 واحد

ج) دروس تخصصی (اجباری)                       38 واحد

د) دروس تخصصی (اختیاری)                        4 واحد

ه) كارآموزی در عرصه                                16 واحد

 

جداول دروس دوره كارشناسی پیوسته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

الف - جدول دروس عمومی

 

رديف

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پيش نياز

نظري

عملي

جمع

1

دو درس از دروس مباني نظری اسلام *

4

68

-

68

-

2

يك درس از دروس اخلاق اسلامی *

2

34

-

34

-

3

يك درس از دروس انقلاب اسلامی *

2

34

-

34

-

4

يك درس از دروس تاريخ و تمدن اسلامی *

2

34

-

34

-

5

يك درس از دروس آشنايي با منابع اسلامی *

2

34

-

34

-

6

ادبيات فارسي

3

51

-

51

-

7

زبان انگليسي فارسي

3

51

-

51

-

8

تربيت بدني (1)

1

-

34

34

-

9

تربيت بدني (2)

1

-

34

34

8

10

جمعيت و تنظيم خانواده

2

34

-

34

-

جمع

22

 

 

 

 

* تذكر: گذراندن اين دروس مطابق عناوين دروس معارف اسلامي مصوب جلسه 542 مورخ 23/4/83 شوراي عالي انقلاب فرهنگي (جدول زير) است.

 

دروس عمومی معارف اسلامی

گرایش

كد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیش نیاز

نظری

عملی

جمع

1- مبانی نظری اسلام

011

012

013

014

اندیشه اسلامی 1 (مبداء و معاد)

اندیشه اسلامی 2 (نبوت و امامت)

انسان در اسلام

حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام

2

2

2

2

34

34

34

34

 

34

34

34

34

 

2- اخلاق اسلامی

021

022

023

024

فلسفه اخلاق (با تكیه بر مباحث تربیتی)

اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)

آیین زندگی (اخلاق كاربردی)

عرفان عملی اسلام

2

2

2

2

34

34

34

34

 

34

34

34

34

 

3- انقلاب اسلامی

031

032

033

انقلاب اسلامی ایران

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)

2

2

2

34

34

34

 

34

34

34

 

4- تاریخ و تمدن اسلامی

041

042

043

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

تاریخ امامت

2

2

2

34

34

34

 

34

34

34

 

5- آشنایی با منابع اسلامی

051

052

تفسیر موضوعی قرآن

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

2

2

34

34

 

34

34

 

جمع

12

408

 

408

 

ب: دروس پایه دوره كارشناسی پیوسته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

كد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیش نیاز

نظری

عملی

جمع

12

روانشناسی عمومی

3

51

-

51

-

13

جامعه شناسی پزشكی و بهداشتی

3

51

-

51

-

14

اقتصاد خرد

3

51

-

51

-

15

اقتصاد كلان

3

51

-

51

14

16

اصول حسابداری (1)

2

34

-

34

-

17

اصول حسابداری (2)

2

34

-

34

16

18

اصول حسابداری (3)

2

34

-

34

17

19

ریاضیات و كاربرد آن در مدیریت

3

51

-

51

 

20

كاربرد كامپیوتر در مدیریت

3

34

34

68

 

21

آمار حیاتی و شاخص های بهداشتی

3

34

34

68

19 و 20

22

روش تحقیق

3

34

34

68

21

23

اصول و مبانی مدیریت

3

51

-

51

 

24

مدیریت منابع انسانی

2

34

-

34

23

25

رفتار سازمانی OB

2

34

-

34

12 و 23

26

موازین حقوقی در بیمارستان

2

34

-

34

 

27

مدیریت مالی

2

34

-

34

18

28

اصول و تنظیم و كنترل بودجه دولتی

2

34

-

34

18

29

آشنایی با خدمات پرستاری

2

34

-

34

 

30

اصول خدمات بهداشتی

3

51

-

51

 

31

تغذیه و رژیم های غذایی در بیمارستان

2

34

-

34

 

جمع

 

50

       

 

ج: دروس تخصصی اجباری دوره كارشناسی پیوسته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیش نیاز

نظری

عملی

جمع

32

زبان تخصصی (1)

2

34

-

34

ردیف 7 از دروس عمومی

33

زبان تخصصی (2)

2

34

-

34

32

34

كلیات پزشكی

2

34

-

34

 

35

واژه شناسی پزشكی

2

34

-

34

33 و 34

36

آشنایی با لوازم و تجهیزات پزشكی

2

17

34

51

 

37

اپیدمیولوژی و عفونت های بیمارستانی

2

34

-

34

21

38

مدارك پزشكی

2

34

-

34

 

39

برنامه ریزی خدمات بهداشتی و درمانی

2

34

-

34

23

40

سازمان و مدیریت بیمارستان (1)

2

34

-

34

23

41

سازمان و مدیریت بیمارستان (2)

2

34

-

34

40

42

بیمه و تعرفه خدمات بهداشتی و درمانی

2

34

-

34

 

43

شناخت و تهیه و توزیع دارو

2

34

-

34

 

44

آشنایی با اصول طراحی و تجهیز و توسعه بیمارستان

2

34

-

34

 

45

استانداردهای بیمارستانی

2

34

-

34

 

46

اصول نگهداری و ایمنی در بیمارستان

2

34

-

34

 

47

اقتصاد بهداشت

2

34

-

34

14 و 15

48

مدیریت خدمات بهداشتی

3

51

-

51

30

49

پروژه

3

-

102

102

21 و 22

جمع

 

38

       


د: دروس اختیاری دوره كارشناسی پیوسته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

كد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیش نیاز

نظری

عملی

جمع

50

ارتباطات در سازمان های بهداشتی و درمانی

2

34

-

34

25

51

مكاتبات اداری

2

34

-

34

 

52

اصول انبارداری و تداركات

2

34

-

34

 

53

سیستم های اطلاعات مدیریت

2

17

34

51

20

54

مبانی مددكاری اجتماعی

2

34

-

34

 

55

بازاریابی خدمات و مراقبت های بهداشتی درمانی

2

34

-

34

48

جمع

 

12

       

* دانشجو ملزم به گذراندن 4 واحد از 12 واحد فوق میباشد.


هـ : كارآموزی در عرصه دوره كارشناسی پیوسته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

كد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیش نیاز

نظری

عملی

جمع

1-56

كارآموزی در عرصه 1

4

-

204

204

-

2-56

كارآموزی در عرصه 2

4

-

204

204

1-56

3-56

كارآموزی در عرصه 3

4

-

204

204

2-56

4-56

كارآموزی در عرصه 4

4

-

204

204

3-56

جمع

 

16

       

دانشگاه هایی که در رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی پذیرش دانشجو دارند
(بر اساس دفترچه کنکور 95)
(غیر از دانشگاه پیام نور، موسسات غیرانتفاعی و دانشگاه آزاد)

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دانشگاه علوم پزشکی بم

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشگاه علوم پزشکی یزد

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور

دانشکده علوم پزشکی زابل

   


وضعیت استخدامی رشته کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی


مشاغل زیر به طور مستقیم به این رشته تحصیلی ارتباط دارد و دانش آموختگان در صورت فعالیت در این شغل بیشترین ارتباط را بین رشته تحصیلی و شغل خود برقرار خواهند کرد :

مدیر امور اداری کارشناس

مدیر منابع انسانی

همچنین مشاغل زیر از جمله مهمترین مشاغل موجود در دستگاه های دولتی است که با این رشته تحصیلی ارتباط دارد:

کارشناس امور اجرایی بیمارستان

کارشناس بهداشت محیط

کارشناس بهداشت حرفه ای

کارشناس تعالی سازمانی سلامت

کارشناس پذیرش و مدارک پزشکی

کارشناس حشره شناسی و مبارزه با ناقلین