تحصیل

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی رشته ای است چند نظامی، شاخه ای از علوم انسانی با كاربرد در حیطه علوم پزشكی، كه مدیر با هدایت تشكیلات انسانی و اخذ تصمیمات…
مشخصات كلی دوره دكتری (Ph.D) مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی مقدمه: تربیت و آموزش نیروی انسانی در زمینه مدیریت واحدهای بهداشتی و درمانی بواسطه كمبودهای موجود از یكطرف و نیازهای…
 تعریف و هدف: هدف از پرورش دانشجویان مقطع كارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی:- تجزیه و تحقیق نظام خدمات بهداشتی- ارزیابی بیمارستانها از نظر كیفی و كمی- اداره بیمارستانها…
 شرایط و نحوه پذیرش دانشجو: داوطلبان شركت در آزمون كارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی باید: شرایط عمومی گزینش كنكور سراسری را داشته باشند.چنانچه شرایط ورود به دانشگاهها تغییر یابد،…