جهان امروز به مقوله سلامت به عنوان حق مسلم همه انسان ها برای خوب زیستن می نگرد ، از این رو تولید موثر ، توزیع عادلانه و بهره برداری مناسب از خدمات بهداشتی درمانی با مدیریت کارآمد و اثربخش ،امری ضروری و بدیهی میباشد.

مدیران فارغ التحصیل در رشته خدمات بهداشتی و درمانی وظایف برنامه ریزی ، سازمان دهی ، رهبری ، استخدام و کنترل را در سازمانهای خود بر عهده دارند. مدیر اجرایی بیمارستان فردی است که به عنوان یک رهبر، مهارت ها و تخصص های مدیریتی را در جهت حصول اطمینان از دستیابی به رسالت ، اهداف و مقاصد سازمان به کار می گیرد.

  امروزه چنین مدیریتی نیاز به دانش تخصصی دارد. دانشی که در کشور ما در رشته مدیریت خدمات بهداشتی ـ درمانی تبلور یافته است. در حقیقت از ایده اولیه طراحی‌ ساختمان گرفته تا برنامه‌ریزی‌ برای‌ ایجاد، اداره‌، توسعه‌ و حتی تعطیلی یک‌ بیمارستان‌ نیازمند بهره‌گیری‌ از اندیشه‌ متخصصان‌ رشته‌ مدیریت‌ خدمات‌ بهداشتی‌ ـ درمانی‌ است‌.

افرادی‌ که‌ علاوه‌ بر دانش‌ مدیریت‌  اختصاصی در واحدهای‌ مختلف‌ بیمارستانی‌، استانداردهای‌ بیمارستانی‌، کاربرد رایانه در مدیریت‌ بیمارستان‌، روابط‌ درون‌ بخشی‌ و برون‌ بخشی‌ بیمارستان‌، سازمان‌ و مدیریت‌ بهداشت‌ و درمان‌ در ایران‌، ارزیابی‌ مراقبت‌های‌ بهداشتی‌ و درمانی‌، برنامه‌ریزی‌ و مدیریت‌ استراتژیک‌ در نظام‌ بهداشتی‌ و درمانی‌ و نظام‌ بهداشتی‌ و درمانی‌ تطبیقی‌ ، با کلیات مرتبط با شاخه ها و رشته های مختلف علوم پزشکی نیز آشنا می شوند.

این سایت ، به منظور ارائه اطلاعات و اخبار مربوط به حوزه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، طراحی شده و در آن به انعکاس اخبار، رویدادها، مقالات و گزارش های ذیربط می پردازد.

مطالب سایت از منابع مختلف گردآوری و درج می شود. شما نیز می توانید، مطالب خود را در زمینه موضوعات مختلف برای ما ارسال نماییدـ تا با نامتان در سایت منتشر گردد.

این سایت در ابتدای راه خویش است و بمنظور ارتقاء و تحکیم جایگاه رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی در نهاد های بهداشتی و درمانی ، صمیمانه در انتظار دریافت نظرات و پیشنهادات شما همکاران، بویژه اساتید گرانقدر هستیم.

با تشکر و امتنان

مدیر سایت:

 احمد حاج ابراهیمی

دکترای پزشکی عمومی و دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی