دوشنبه, 16 مرداد 1396 ساعت 04:30

کتاب اقتصاد سلامت و بهداشت و درمان

اقتصاد سلامت به دلیل تاثیر زیاد در برنامه ریزی و طرح های بهداشتی درمانی در محافل آکادمیک امروزه مورد توجه است. اقتصاد سلامت می تواند به مدیران و سیاستگزاران بخش سلامت در دستیابی به اهداف تامین سلامت مردم جامعه کمک نماید.

اقتصاد سلامت با عناوین مختلفی از قبیل اقتصاد بهداشت و درمان، اقتصاد بهداشت، اقتصاد سلامت معرفی شده است و ساختار نظری خود را از چهار حوزه سنتی اقتصاد، یعنی تأمین مالی و بیمه، سازمان صنعتی، نیروی کار و تأمین مالی عمومی مطرح می کند.

فولند نویسنده کتاب اقتصاد سلامت بیان می کند که  اقتصاد سلامت به ” مطالعه چگونگی تخصیص منابع به بخش بهداشت و توزیع آن بین فعالیت های مختلف در این بخش” می پردازد.

کتاب حاضر را می‌توان یکی از منابع مفید در اقتصاد سلامت و بهداشت و درمان دانست. این کتاب در شش بخش و بیست و پنچ فصل نگارش شده است. بنابراین به علاقه‌مندان اقتصاد سلامت خواندن این کتاب مهم و با اهمیت پیشنهاد می‌شود.

فصل‌های کتاب اقتصاد سلامت و بهداشت و درمان به شرح ذیل می باشد:

    بخش اول اقتصاد عمومی

فصل ۱ مقدمه ۱

فصل ۲ ابزارهای اقتصاد خرد اقتصاد سلامت ۲۰

فصل ۳ ابزارهای آماری اقتصاد سلامت ۴۸

فصل ۴ بهره وری اقتصادی و تحلیل هزینه اثربخشی  ۶۳

    بخش دوم عرضه و تقاضا

فصل ۵ تولید بهداشت ۸۵

فصل ۶ تولید، هزینه و فناوری بهداشت و درمان ۱۰۵

فصل ۷ تقاضا برای سرمایه سلامت ۱۲۹

فصل ۸ عرضه و تقاضای بیمه بهداشت و درمان ۱۴۸

فصل ۹ انتخاب مصرف کننده و تقاضا ۱۷۳

    بخش سوم اطلاعات و بازار بیمه

فصل ۱۰ اطلاعات نامتقارن و نمایندگی ۱۹۵

فصل ۱۱ سازماندهی بازار بیمه بهداشت و درمان ۲۱۰

فصل ۱۲ مدیریت مراقبت ۲۳۶

فصل ۱۳ شرکت های غیر انتفاعی ۲۶۵

    بخش چهارم بازیکنان کلیدی در بخش بهداشت و درمان

فصل ۱۴ بیمارستان و مراقبتهای بلند مدت ۲۸۳

فصل ۱۵ عمل پزشک ۳۰۲

فصل ۱۶  بازار کار بهداشت و درمان و آموزش حرفه ای ۳۱۹

فصل ۱۷ صنعت داروسازی ۳۴۴

    بخش پنجم بیمه اجتماعی

فصل ۱۸ دارایی، بهره وری، و نیازمندی ۳۶۷

فصل ۱۹ دخالت دولت در بازار بهداشت و درمان ۳۹۰

فصل ۲۰ مقررات دولتی: مکانیزم تنظیم مقررات  ۴۰۷

فصل ۲۱ بیمه اجتماعی ۴۳۵

فصل ۲۲  نظام تطبیقی مراقبت های بهداشتی ۴۶۶

فصل ۲۳ اصلاح سیستم بهداشت ۴۹۲

    بخش ششم مباحث ویژه

فصل ۲۴ اقتصاد سلامت مضرات ۵۱۳

فصل ۲۵ اپیدمیولوژی و اقتصاد: HIV / ایدز در آفریقا

این کتاب را بصورت فایل  pdf از این لینک دانلود کنید

نظر دادن