شنبه, 31 فروردين 1398 ساعت 20:33

مقررات اخذ رضایت نامه پزشکی از بیمار

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

وظیفه اخذ رضایتنامه با چه کسی است
اساسی ترین حقوق بیماران دادن رضایت اگاهانه به قبول یک روش معالجه می باشد که این وظیفه بر عهده مستقیم پزشک معالج بوده و قابل انتقال به دیگري نیست و پذیرش بیمارستان در زمان مراجعه مستقیم بیمار ثبت کتبی این رضایت را برعهده دارد.

-2 رضایتنامه باید حاوي آگاهی و رضایت باشد ، منظور از اگاهی چیست ؟
بیمار یا اولیاء باید در جریان کامل بیماري و سیر آن و نوع جراحی و بی هوشی و عواقب عمل جراحی و عوارض آن قرار گیرند و متوجه موضوع رضایتنامه اي که می دهند باشند. بنابراین اگر بیمار به زبان رسمی کشور آشنا نبود و فقط زبان محلی یا خارجی می دانست، باید براي او مترجم گرفت و پس از تفهیم مسأله بطور کامل نام مترجم را نیز ضمن درج این مسأله در رضایتنامه قید کرد و علاوه بر امضاي بیمار امضاي مترجم نیز لازم است

متن رضایتنامه چه باید باشد در واقع چه نکاتی در رضایتنامه باید ذکر شود؟
از لحاظ مدارك پزشکی رضایتنامه باید توسط خود بیمار جهت فهم بهتر مطالب نوشته شود.در حال حاضر رضایت نامه ها با فرمت یکسان تهیه شده اند) در رضایت نامه باید نام و نام خانوادگی و نام پدر و شماره شناسنامه و محل صدور و همچنین مشخصات رضایت دهنده خود بیمار و یا فرد دیگر ذکر شود . رضایت نامه باید به امضا خود بیمار یا افراد رضایت دهنده برسد امضاء شامل نام و نام خانوادگی و ذکر تاریخ و ساعت است و ارجح تر اثر انگشت از انگشت سبابه دست است .بهتر است موضوع نوع بیماري و یا نوع اقدام که قراراست انجام شود ، بطور خلاصه ذکر شود

-5 سن قانونی براي گرفتن رضایتنامه چند سال می باشد؟
در اکثر کتب اخلاق پزشکی، بلوغ قانونی رسیدن به سن 18 سال مدنظر است

-6 اگر بیمار زیر سن قانونی باشد ، رضایت قانوناً از چه کسانی می تواند اخذ گردد؟
چنانچه بیمار به سن قانونی 18 سال تمام رسیده باشد از خود بیمار در غیر اینصورت ، از نمایندگان قانونی بیمار رضایت اخذ می گردد .البته از نظر شرع مقدس اسلام منظور از ولی، به ترتیب اولویت، پدر، جد پدري، حاکم شرع، ودر شرایط خاص بستگانی از او می باشند.
اگر بیمار مونث ازدواج کرده باشد و داراي سن قانونی نباشد رضایت از چه کسی اخذ می گردد؟
در مواردي که مربوط به زندگی زناشویی و اعمال زیبایی است از شوهر و پدر وي در غیر اینصورت از پدر بیمار رضایت اخذ می گردد ، بهتر است از شوهر وي نیز رضایت حاصل شود

13 آیا مادر بیمار می تواند براي عمل جراحی فرزند خود رضایت بدهد؟
مادر در صورتیکه قیم نامه قانونی از دادگاه داشته باشد و حضانت و نفقه فرزند بر عهده وي باشد ، می تواند رضایت دهد

ز چه کسانی باید رضایت گرفت ؟

* رضایت دهنده باید عاقل و بالغ و واجد اهلیت قانونی باشد . بنابراین وضعیت صغیر و مجنون و مست فاقد ارزش قانونی است.
*با توجه به اینکه رضایت و برائت را باید اول از همه از خود بیمار اخذ نمود، مگر در افراد بیهوش، نابالغ و مجنون، که باید از ولی آنها (که البته از نظر شرع مقدس اسلام منظور از ولی، به ترتیب اولویت، پدر، جد پدري، حاکم شرع، ودر شرایط خاص بستگانی ازاو می باشند رضایت و برائت گرفت.

* در مواجهه با استثنائات رضایت (کودکان، سالمندان و بیماران روانی ) از چه کسانی رضایت اخذ می شود؟
افراد صغیر ، مجانین یا کسانیکه بیهوش هستند و یا فراموشی به انها دست می دهد ، فاقد قوه تمیزند و وضعیت آنها فاقد ارزش و اعتبار قانونی است و پزشک باید قبل از درمان و معالجه اینگونه بیماران نیز ، رضایت وصی یا قیم انان را کسب نماید ، مگر در موارد فوري که اخذ رضایت ضروري نیست.

بیماران روانی که بطور کامل در یک محل نگهداري می شوند در صورتی که قادر به درك ماهیت روش درمانی باشند ، رضایت نامه از خود انان گرفته می شود و در صورت عدم درك و قدرت تصمیم گیري از ولی و سرپرستشان رضایت گرفته شود.

در مورد عقب ماندگان ذهنی ، تنها در موارد شدید عقب ماندگی ذهنی
است که از نظرقانونی قیمی به جاي آنها تصمیم گیري خواهد کرد. مشابه موارد فوق ، در بیماران ذهنی نیزتنها در صورت تایید بیماري ذهنی و مشکل بیمار در تصمیم گیري ، یک تیم پزشکی جهت تصمیم گیري انتخاب خواهد شد.

نظر دادن