یکشنبه, 19 بهمن 1393 ساعت 03:30

بیست و هشتمین سمینار مدیریت بیمارستانی با عنوان : فرهنگ سازی از طریق گانگ هو : اردیبهشت 1394

مکان: شهرستان چاکسر (مجتمع فرهنگی ورزشی شهید شهریاری)

زمان: 16 الی 18 اردیبهشت 1394

موضوع: ایجاد شور، شوق و انگیزش در بین کارکنان و طی انجام  کار گروهی

مدیریت تغییر و فرهنگ سازمانی

سخنرانان سمینار:

 دکتر اعتمادیان

 دکتر برزگر

 دکتر علیزاده

دکتر ملکی

 دکتر نامور

نظر دادن