جمعه, 23 اسفند 1398 ساعت 06:25

شناسایی ویروس کووید 2 SARS-CoV-2 در انواع مختلف نمونه های آزمایشگاهی

اپیدمی بیماری تنفسی ناشی از سندرم حاد تنفسی کوروناویروس 2 (SARS-CoV-2 ) که در انتهای سال2019 از چین آغاز شد درحال حاضر به سایر کشورها نیزانتشاریافته است (مترجم : با درگیری بش از یکصد کشور دنیا دبیرکل سازمان جهانی بهداشت روز19 اسفند به صراحت پاندمی بیماری را اعلام نمود)

بطورمعمول واکنش زنجیره پلیمراز ترانس کریپتاز معکوس ( rRT-PCR) Real-time از ترشحات نازوفارنکس برای تایید تشخیص های بالینی مورد استفاده قرار می گیرد.

با این وجود ، آیا ویروس میتواند از طریق نمونه های بدست آمده ازسایر محل ها بجز انتهای حلق نیز شناسایی شود و آیا موارد مثبت ترشحات تهیه شده از سایر محل ها ، میتواند ظرفیت انتقال بیماری کورونا ویروس را داشته باشد یا نه ، مشخص نیست.


روش کار:

در این روش توزیع بیولوژیکی ویروس SARS-CoV-2 در بافتهای مختلف بیماران مبتلا به بیماری کوروناویروس 2019 (COVID-19) که براساس علائم بالینی و رادیولوژی بستری شده بودند و تشخیص بیماری با شناسایی SARS- CoV-2 تأیید شده بود بررسی شد.

این مطالعه با چشم پوشی از رضایت آگاهانه توسط کمیته اخلاق بیمارستانهای شرکت کننده در مطالعه تصویب شد.در این مطالعه 1 تا 3 روز پس از بستری بیماران در بیمارستان نمونه‌های ترشحات نازوفارنکس بیماران مبتلا به کورونا ویروس که از اول ژانویه تا 17 فوریه 2020 براساس نشانه های بالینی در 3 بیمارستان در شهرهای هوبئی و شاندونگ و پکن چین بستری شده بودند ، جمع آوری شد.

نمونه خون ، خلط ، مدفوع ، ادرار و مجرای بینی در تمام بیماران نیز جمع آوری شد. ترشحات مجاری تنفسی بیماران بستری نیز با استفاده از لاواژ ترشحات مجاری تنفسی و برس فیبرو برونکوسکوپ از بیماران بد حال تحت تهویه مکانیکی جمع آوری شد.

نتایج :

تعداد 1070 نمونه از 205 بیمار مبتلا به COVID-19 که میانگین سنی آنها 44 سال (دامنه ، 5-67 سال) و 68٪ نیز مرد بودند تهیه شد. بیشتر بیماران مبتلا به کورونا تب ، سرفه خشک و خستگی داشتند.

19٪ از بیماران دارای بیماری شدید بودند. در این بررسی ، نمونه هاي بدست آمده از لاواژ برونكوآلوئولار بالاترين ميزان مثبت را نشان دادند ( 14 از15مورد با 93٪) و پس از آن نمونه خلط (72 از 104 با 72٪) ، سواب بيني (5 از 8 ؛ 63٪) ، بيوپسي با فيبروبرونكوسكوپ (6 از 13 ؛ 46 ٪) ، سواب حلق (126 از 398؛ 32٪) ، مدفوع (44 از 153؛ 29٪) و خون (3 از 307؛ 1٪) به ترتیب در درصد های بعدی قرار گرفتند.

آزمایش ادرارهیچ یک از 72 نمونه بررسی شده مثبت گزارش نگردید.

میانگین سیکل ارزش آستانه همه انواع نمونه ها بیش از 30 و برای سواب بینی با میانگین مقدار 24.3 حاکی از بار بالای ویروسی در نمونه ها بود.

از 20 بیمار همزمان 2 تا 6 نمونه جمع آوری شده بود. ویروس RNA در6 بیماربه تنهایی فقط دریک نمونه از (نمونه های مجرای تنفسی ، مدفوع یا خون) شناسایی شد .

همچنین 7 بیمار ویروس را همزمان درنمونه های دستگاه تنفسی و خون یا مدفوع منتشر می کردند (5 مورد در ترشحات تنفسی و مدفوع و 2 مورد در ترشحات تنفسی و خون ).

بحث :

در نمونه های بررسی شده از 205 بیمار مبتلا به ویروس کووید ، نمونه های بدست آمده از دستگاه تنفسی تحتانی بیشترین موارد مثبت را داشتند. مهمتر اینکه ، ویروس زنده در مدفوع نیز تشخیص داده شد که حاکی از این است که ممکن است SARS-CoV-2 از طریق دستگاه گوارشی و مدفوع نیز منتقل شود. درصد کمی از نمونه های خون ، نتایج تست PCR مثبت داشتند که حاکی از عفونت سیستمی با ویروس در این تعداد بود.

انتقال ویروس همزمان از طریق دستگاه تنفسی و غیر تنفسی می تواند به انتشار سریع بیماری کمک کند.نمونه گیری از محل های مختلف می تواند باعث افزایش حساسیت آزمایش ها و کاهش موارد منفی کاذب بشود.در یک مطالعه محدود وجود ویروس کوویید در مقعد و دهان نیز مشاهده شده است.

 

ترجمه : دکتر احمد حاج ابراهیمی
11 مارس 2020 انجمن پزشکی آمریکا


نویسندگان:
Wenling Wang, PhD
Yanli Xu, MD
Ruqin Gao, MD
Roujian Lu, MPH
Kai Han, BS
Guizhen Wu, MD
Wenjie Tan, MD, PhD

نظر دادن