شنبه, 17 شهریور 1397 ساعت 00:21

کادر درمان: سنگرداران بى سنگر

آنقدر زير آتشبار تيز هجمه انتقاد هستند كه من اگر برايشان بنويسم،
شايد تنها يك خط پدافند غيرعامل بشود...

اما دلم خواست يك سرخط از اين نيمخط به همقلم هام داده باشم، ميدانيد رسالت قلم همين است كه واقع نگار باشد.

#كادر درمان را مى گويم؛ همان ها كه پناهگاه امن هر مجروح در وقت جراحت و هر بيمار در نقص سلامت هستند. همان ها كه اين روزها زير رگبار نمكپاشى يك ارتش منظم نمك نشناس، دارند بمباران مي شوند.

كادر درمان تنها گروه شغلى در كشور هستند كه يك شبكه مويرگى گسترده در فراخناى ايران دارند اما تنها گروه شغلى از يك ديوان دارى فقير هستند كه در هيچ جاى اين كشور، مهمان سرا، مجتمع تفريحى كاركنان، اردوهاى كارمندى يا كارگرى برايشان تعريف نشده است.

سنگرداران بى سنگرى كه تنها، تكليف برايشان روشن شده است و هيچ ملجأ و مرجعى نيست كه وقت تضييع حق پناهشان دهد. قبيله اى كه مرهم گذار هر دردى هستند اما دستى نيست كه بر جراحت زخم كهنه اى به نام بى پناهى مزمن كادر درمان آبى فشاند.

هر رسانه رسايى را كه نگاه كنى، شلاقى محيا دارد كه بر پيكره داغ زده اين جماعت مسكوت تيغى بزند، اما جايى نيست كه براى كادر درمان و از دردهاى ناگفته اين جماعت نفرين شده چند خطى بنويسد.

اما من خواهم نوشت كه به مذهب قلم هنوز ايمان دارم.

كادر درمان تنها رسته شغلى در ايران است كه حتى در نزديك ترين سازمان به صنف به جاى امكانات رفاهى و تأمينى به اقتدار انتظامى و قضايى سازمان فقط بسته شده است.
كادر درمان تنها رسته شغلى در ايران است كه انجمن هاى مؤثر و متشكل صنفى ندارد.
كادر درمان مسكوت ترين گوشه شغلى ست كه در چهار سوق مراجع بازخواست جرم شغلى زندگى مي كند.
كادر درمان به جرم قرار گرفتن در چهار ميخ حوادث اجازه ندارد مصدوم و مددجو باشد.
كادر درمان تنها گروهى ست كه هم در نظام شبه صنفى مورد بازجويى ست، هم در تخلفات ادارى دانشگاه پاسخگو ست،
هم در دادگاه هاى عمومى احضار ميشود، هم مخاطب پزشكى قانونى ست،
هم در نظارت درمان توبيخ مي شود،
هم در تعزيرات پرونده دارد و هم در دادگاه افكار عمومى مجرم بالفطره معرفى شده است؛

اما
همين همه جا و به همه پاسخگو وقت دادخواهى از تضييع حق خودش از بديهيات تشريفات آيين دادرسى محروم است.

كادر درمان تنها رسته شغلى ست كه بدون تفهيم اتهام اصولى محكوم ميشود و در بدو اتهام رسم ندارد كه وكيل داشته باشد.
كادر درمان تنها قبيله اى ست كه در يك موضوع اتهامى در چند محكمه متوالى بى اعتبار امر مختومه بى رد دادگاه موازى به تناوب محكوم ميشود و حق تجديدنظر خواهى ش در بدو امر مردود است.
كادر درمان تنها رسته شغلى ست كه در تزويج نابرابر كليه حقوق و خيارات اعتراضى را به تعهدات محضرى ايقاعى از خودش اسقاط ميكند و با ذينفع از اضرار و تضييع حق توافق ميكند كه حق شكايت ندارد.
تنها رسته شغلى كه خريدار، دستمزدش را معين ميكند.
كادر درمان تنها گروه شغلى ست كه اجازه دارد در دفترچه تأمين اجتماعى ديگران بنويسد؛

اما حق ندارد بيمه تأمين اجتماعى داشته باشد.
اين آخرى عجيب ترين تناقض تاريخ است كه سنگردار حقوق بيمه كارگران خودش بيمه كارگرى ندارد و مشمول قانون كار نيست.

كادر درمان تنها رسته شغلى ست كه به اتهامى كه مسبب آن ضعف سيستم و نبود امكانات دولتى است؛

بدون قبول مسئوليت كارفرما به تنهايى به دادگاه كشيده ميشود و معاونت جرم هم خودش اولين مدعى العموم دادستانى ست كه مقابل ش سربلند، سينه ستبر مي كند.

كادر درمان تنها قبيله اى ست كه با آنكه طبق تعريف قانون به علت مواجهه با عفونت و محيط بيماريزا و بالقوه كشنده جزء مشاغل سخت و زيان آور است؛ به علت خودخواهى مفسر قانون مشمول مشاغل زيان آور طبقه بندى نمي شود.

كادر درمان تنها رسته شغلى ست كه ميشود از كار خصوصى در اوقات فراغت منع كار، مخالف قانون اساسى بشود.
كادر درمان تنها رسته شغلى ست كه وقت فراغت از تحصيل دانشنامه اش گروگان است و با آنكه در اين سرزمين همه تحصيل رايگان دارند فقط كادر درمان است كه انگار با ماليات درس خوانده و بقيه مشاغل تحصيلات رايگان نداشتند.
كادر درمان تنها رسته شغلى ست كه وقت كارآموزى و تحصيل براى دولت كار مي كند؛

اما متهم به مصرف ماليات و تحصيل از جيب مردم است.

اگر بخواهم اين فهرست را ادامه بدهم به پايان دنيا خواهم رسيد؛
اما عجيب همين جاست كه كادر درمان از پزشك و پرستار و ماما و همه...
تنها گروهى هستند كه هنوز ارزش كار شبانه و تعطيل و روزانه شان با هم برابر است و تنها رسته شغلى هستند كه دستمزدشان هميشه يكسال تأخير دارد و براى همين تأخير هيچ مرجع قضايى حاضر به قبول شكايت نامه شان براى تأخير معوقات و كسر دستمزد نيست.

اين سنگرداران بى سنگر در بى سلامتى مطلق، قرار است؛ تأمين كننده سلامتى جسمى و روحى يك ملت باشند.

▪️دكتر سهيل طالبى حسينى
جراح و متخصص ارتوپدى

نظر دادن