اعتباربخشی

در حالی وزارت بهداشت بخشنامه استفاده مجدد از برخی وسایل اتاق عمل را برای صرفه‌جویی ارزی و ریالی اعلام کرده که این مسئله واکنش برخی متخصصان عفونی و خانواده‌های بیماران…

دغدغه بهبود کیفیت در نظام سلامت

خاطرم هست که سال گذشته پس آنکه آیین نامه اجرایی اعتباربخشی با موضوع دو سالانه شدن ارزیابی ها به دانشگاه ها ابلاغ گردید، دغدغه هایی همواره همراهم بوده، و به…
يک پژوهش جديد نشان مي دهد که با وجود اتخاذ انواع تدابير پيشگيري در بيمارستانها و رعايت اصول بهداشتي، 95 درصد پرده هاي بيمارستانها به انواع مختلفي از ميکروبها و…
اعتباربخشي بيمارستاني فرايند ارزشيابي سیستماتیک و تعيين اعتبار بيمارستان توسط يک سازمان خارجي با استفاده از استانداردهای مطلوب ساختاری، فرآیندی و پیامدی است. در 50 سال گذشته اعتباربخشی نقش قابل…
اعتباربخشی طبق تعریف یک فرآیند ارزیابی بیرونی می باشد که طی آن یک سازمان مستقل، بی طرف و دارای صلاحیت که غالبا” غیر دولتی می باشد یک مرکز بهداشتی درمانی…
زمینه و هدف: اعتباربخشی یکی از ابزارهای ارزشیابی سیستمهای بهداشتی درمانی به خصوص بیمارستانها می‌باشد که در ایران نیز یکی از اولویتهای وزارت بهداشت می‌باشد. هدف از این مطالعه بررسی…
اعتبار بخشي چيست؟ اعتباربخشي، يک فرآيند است، سيستمي مجزا و متفاوت با نظام مراقبت از سلامتي که معمولاً غيردولتي است. و در صورت پيوستن به مجموعه‌اي از الزامات (استانداردها) که…