اعتباربخشی

اعتباربخشي بيمارستاني فرايند ارزشيابي سیستماتیک و تعيين اعتبار بيمارستان توسط يک سازمان خارجي با استفاده از استانداردهای مطلوب ساختاری، فرآیندی و پیامدی است. در 50 سال گذشته اعتباربخشی نقش قابل…
اعتباربخشی طبق تعریف یک فرآیند ارزیابی بیرونی می باشد که طی آن یک سازمان مستقل، بی طرف و دارای صلاحیت که غالبا” غیر دولتی می باشد یک مرکز بهداشتی درمانی…
زمینه و هدف: اعتباربخشی یکی از ابزارهای ارزشیابی سیستمهای بهداشتی درمانی به خصوص بیمارستانها می‌باشد که در ایران نیز یکی از اولویتهای وزارت بهداشت می‌باشد. هدف از این مطالعه بررسی…
اعتبار بخشي چيست؟ اعتباربخشي، يک فرآيند است، سيستمي مجزا و متفاوت با نظام مراقبت از سلامتي که معمولاً غيردولتي است. و در صورت پيوستن به مجموعه‌اي از الزامات (استانداردها) که…