دوشنبه, 13 شهریور 1396 ساعت 23:41

نظام بهداشت و درمان فرانسه در یک نگاه

sajadiجدول اطلاعات و شاخص های مربوط به نظام بهداشت و درمان کشور فرانسه 

تهیه کننده: شیدا سجادی

 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات و بهداشتی

2

خصوصیات جمعیتی (دین، وسعت،درصد رشد جمعیت، تقسیمات کشوری مانند ایالت ، استان و ... ، آب و هوا، سیاست/نظام اقتصادی و ...

جمعیت: حدود 67 میلیون نفر
مساحت: 643000کیلومتر مربع
پایتخت: پاریس
تقسیمات کشوری: 23 ناحیه 96 شهرستان
آب و هوا: ارمعتدل تا مدیترانه‌ای و اقلیم اقیانوسی
درصد رشد جمعیت : 56%
دین: مسیحیت کاتولیک(88%) ، مسلمان(5%) ، پروتستان، یهودی و ...(7%)
سیاست: متمرکز نیمه‌ ریاستی. شاخه اجرایی (دولت) با شاخه قانون‌ گذاری (مجلس سنا و شورا ی ملی)
نظام اقتصادی: همگام با اتحاویه اروبا با تمرکز بر گردشکری ، صنعت و اتومبیل

3

هزینه سلامت ازGDP

6.11 (2014)

4

تولید ناخالص داخلی و رتبه جهانی

40.2 تریلیون دلار و رتبه 6 دنیا (2014)

5

امید به زندگی

 82.3 (2012)

6

پزشک به ازای هر 1000 نفر

تعداد تخت بیمارستانی به ازای 1000 نفر

پزشک 8.5  

تخت بیمارستان 8.1

7

درآمد سرانه

الف:زیر 1000 دلار
ب:1000 تا 10000 دلار
ج:بالاتر

ج

8

پوشش  و ضعیت  بیمه ای

99 درصد دولتی و 1درصد خصوصی
برا ی افراد فقیر 100 درصد رایگان همراه کمک هزینه های مختلف

9

نوع نظام بیمه و سازمانهای بیمه ای

بیمه دولتی و بیمه خصوصی (مکمل )بیمه اجتماعی اجباری 

10

نظام و مدل نظام سلامت جاری در کشور

بوریچ و  بیسمارک (با تغییرات محدود)

11

منابع تامین مالی نظام سلامت

توسط دولت 77% بقیه از مالیات حقوق و دستمزد و مالیات بر الکل و تنباکو و صنایع دارویی

۱2

سهم بخش دولتی و خصوصی از هزینه های سلامت

دولتی 99 درصد و 1 درصد خصوصی

۱3

مکانیسم سیاست گذاری
(وزارت بهداشت، مجلس و ...)

سیاست گذاری از مجلس شورای ملی و وزارت بهداشت

۱4

سطوح ارائه خدمات

سطح ملی توسط دولت و وزارت بهداشت در سطح منطقه نمایندگی منطقه سلامت

۱5

نظام ارجاع

ازطریق پزشک خانواده  به سطوح بالاتر بجر موارد اورژانس

۱6

متولی نظام سلامت

وزارت بهداشت

۱7

سهم پرداخت از جیب

20% طبق گزار ش مجله تامین اجتماعی (سال 2012)

۱8

نحوه پوشش سلامت

ییمه تامین اجتماعی ,صندوق بازنشستگی ,خویش فرمایان و کارت اعتباری سلامت

۱9

انواع موسسات ارائه دهنده خدمت

دولتی ,خصوصی(مکمل) شهرداری ها وظیفه برنامه ریزی عملیاتی و تعیین نیازهای جامعه تحت پوشش و کنترل خدمات بهداشت ودرمان را برعهد ه دارند .

20

روش پرداخت به پزشکان

80 درصد حقوق بقیه کارانه

21

روش پرداخت به بیمارستان

بودجه اعتباری دولتی وپرداخت از جیب مردم

22

نقاط قوت

1- وجود یک نوع بیمه دولتی
2- سهم  خوب GDPدرسلامت
3- میزان دسترسی  خدمات
4- قابل پرداخت بودن خدمات از نظر هزینه
5- نقش دولت در تامین منابع مالی ,انسانی و تجهیزاتی
7- روشها ی برقراری عدالت دربرخورداری از خدمات پزشکی
8- روشهای نظام پرداخت وعدالت درگروههای پزشک وپیراپزشک
9- توزیع نیروهای پزشک وپیراپزشک
10- بسته های متنوع خدمات (کمک تحصیلی ,بسته بارداری ,فررندخواندکی و..)و نحوه ارائه خدمات
11- کیفیت ارائه خدمات
12- پایش ارزشیبابی و نظارت درسلامت

23

نقاط ضعف

1- کاهش جمعیت پزشک
2- بی توجهی به امر پیشگیری
3- افزایش میزان مرگ ومیر دراثر افزایش بیماریهای مزمن
4- شیوع مصرف الکل وسیگار
5- الگوی تغذیه نامناسب
6- سرمایه گزاری اندک درامر پیشگیری

نظر دادن